Blogg

SaaS under 2020

Vad är SaaS, PaaS och IaaS?

SaaS (Software-as-a-Service), PaaS (Platform-as-a-Service) och IaaS (Infrastructure-as-a-Service) är de vanligaste koncepten när det kommer till att abonnera på IT-tjänster i molnet. Det, i sin tur, innebär att engångslicenser inte behöver köpas. Istället kan licenser beställas och sägas upp allt eftersom en organisations behov förändras. Det gör även att licenser kan anpassas till den enskilda användaren, eftersom det går att beställa licenser utifrån de applikationer som behövs.

I korthet kan koncepten förklaras som följer. Gemensamt för alla tre är att de är molnbaserade och därför inte lagras eller hyses på en specifik lokal server.

  • En SaaS-tjänst innebär att kunden inte ansvarar för eller hyser t.ex. programvara, data, servrar, lagring eller förvaltning. Vanliga typer av applikationer är CRM-programvaror, filhanteringsapplikationer och lagringslösningar. Exempelvis Office 365-applikatoner, Google-applikationer, Dropbox och Salesforce är vanliga namn som erbjuder SaaS-tjänster.
  • En PaaS-tjänst betyder att kunden själv bestämmer över vilka applikationer och vilken data som används. De ansvarar dock inte för t.ex. förvaltning, lagring, servrar eller operativsystem. Det går därför utveckla egna applikationer i en PaaS-miljö. Windows Azure, Apache Stratos, Red Hat’s OpenShift och Google App Engine är vanliga PaaS-exempel.
  • En IaaS-tjänst gör att kunden styr och bestämmer det mesta, som t.ex. applikationer, data och operativsystem, med undantag för bland annat servrar och lagring. Eftersom IaaS innebär direkt anslutning till servrarna och lagringen kan i princip allt anpassas på ett skalbart sätt. Det innebär den digitala miljön samt applikationerna som utvecklas kan utformas och anpassas i högre grad än om en PaaS-/SaaS-tjänst köpts. Här är DigitalOcean, Amazon Web Services (AWS) och Microsoft Azure några av alternativen.

Jämförelse av SaaS, PaaS, IaaS och On-Premise

Ord med bockar i tabellen nedan visar de delar som en leverantör tillhandahåller och förvaltar. Ord med kryss innebär att kunden själv anpassar och underhåller dessa delar.

SaaS PaaS IaaS On-Premise
✓ Applikationer ✕ Applikationer ✕ Applikationer ✕ Applikationer
✓ Data ✕ Data ✕ Data ✕ Data
✓ Exekvering ✓ Exekvering ✕ Exekvering ✕ Exekvering
✓ Mellanprogram ✓ Mellanprogram ✕ Mellanprogram ✕ Mellanprogram
✓ Operativsystem ✓ Operativsystem ✕ Operativsystem ✕ Operativsystem
✓ Virtualisering ✓ Virtualisering ✓ Virtualisering ✕ Virtualisering
✓ Server ✓ Server ✓ Server ✕ Server
✓ Lagring ✓ Lagring ✓ Lagring ✕ Lagring
✓ Nätverk ✓ Nätverk ✓ Nätverk ✕ Nätverk
Exempel: Office 365, Google-suite, Cisco WebEx, Dropbox, Salesforce Exempel: Windows Azure, Apache Stratos, Red Hat’s OpenShift, Google App Engine Exempel: Microsoft Azure, DigitalOcean, Amazon Web Services (AWS), Linode

 

Oavsett om en organisation använder SaaS, PaaS eller IaaS så är kompatibiliteten med andra applikationer en sak som är lite extra viktig att ha i åtanke. Om något inom IT-miljön förändras så är det extraordinärt viktigt att det nya är kompatibelt och fungerar som tilltänkt med övriga verktyg och applikationer – både bakåt och framåt. Om inte så finns det risk att det får kostsamma och långdragna konsekvenser.

Vilka fördelar och nackdelar finns med SaaS-tjänster?

En studie presenterar SaaS-tjänster och delar upp dem i tre kategorier: kortsiktiga och långsiktiga fördelar, samt riskfaktorer.

Kortsiktiga fördelar Långsiktiga fördelar Riskfaktorer
Snabba och tydliga resultat. Resursoptimering. Inkompatibla gamla och nya applikationer.
Snabbare implementering och onboarding. Kvalitets- och produktivitetsförbättring. Risker med datalagring och personuppgiftshantering
Möjlig omallokering av resurser från legacy-applikationer. Enhetlig IT-användning inom organisationen. Potentiellt komplicerad övergångsperiod och/eller applikationsmigrering.
Mindre mängd hårdvara och sänkt behov av IT-support. Sänkt kostnad för, samt risk med, vidareutveckling. Ekonomiska förändringar; från investerat kapital till återkommande driftskostnad.
Hög skalbarhet och stabilitet. Osäkerhet kring stöd och livslängd för produkten.

 

En annan studie listar motsvarande aspekter, och det nämns att den absolut viktigaste delen är att utforma implementationsprocessen så detaljerat som möjligt. Om varje avdelning kan behandlas separat och få en anpassad plan så kan det hjälpa användarna och minska risken för frustration och motstånd. Det blir på så vis även lättare att se om behoven eller förutsättningarna skiljer sig mellan olika avdelningar – vilket i sin tur kan innebära att projektet behöver kommuniceras mer eller att ytterligare resurser behövs till följd av förändringen.

Vilka är SaaS-trenderna för 2020?

Tekniska framsteg sker i rasande takt, och med allt mer avancerad AI och maskininlärning accelererar det ytterligare. Mer och mer sofistikerade modeller för mänskliga beteenden och behov tas ständigt fram. Men innan dess finns några punkter som gäller en något närmare framtid, som kan vara bra för organisationer som vill hålla sig uppdaterade för vilka trender som gäller under 2020.

  • Att superintelligenta neurala nätverk kommer strax är inte att tAI. Forbes skriver att AI-as-a-Service lär slå igenom under 2020. AI som tjänst innebär att organisationer inte själva behöver utveckla AI, utan istället kan använda lösningar som tagits fram av andra. AI skulle kunna användas av många typer av företag för att göra kommunikation, prognoser, modellering, flöden och mer ännu snabbare och smartare. I ett liknade spår ser Gartner att hyperautomation kommer bli större under 2020. Det syftar till när AI och maskininlärning används i kombination för att ta fram automationer av olika slag.
  • Molnet är vägen framåt. Enligt en prognos från FinancesOnline så kommer 41 % av de digitala arbetsapplikationerna finnas i det öppna molnet 2020. Det är en ökning från 31 % som gällde 2017. Enligt samma trend så minskar antalet lösningar on-premise, och beräknas vara 27 % 2020 jämfört med 37 % 2017. 71 % av tillfrågade organisationer svarar att de kommer använda SaaS-tjänster för att öka leveranshastigheten.
  • E-post är fortsatt viktigt under 2020. SaaS-tjänster för marknadsföring via e-post är på frammarsch. Enligt Brafton uppskattas att varje $1 som spenderas på e-postmarknadsföring genererar cirka $44. 60 % av tillfrågade organisationer angav att marknadsföring via mejl är vad som genererar högst ROI. 85 % av tillfrågade B2B-verksamheter (72 % för B2C-företag) skickade ett nyhetsbrev under 2019, men det var bara 51 % som använde e-postautomation. Det innebär att system och automationsflöden för nyhetsbrev och e-post är en dimension värd att ha i åtanke under 2020.
  • Video och interaktivt innehåll blir allt viktigare. Under 2020 behöver videoinnehåll prioriteras i större utsträckning, vilket passar med att fler och fler verktyg görs tillgängliga i molnet. Plattformar för att producera och distribuera digitalt innehåll finns på många håll, och kan även utvecklas för intranätslösningar, som t.ex. SharePoint Online. Enligt en rapport från Wyzowl anser 92 % av tillfrågade marknadsförare att videoinnehåll är en viktig del av deras marknadsföringsstrategi. Den vanligaste typen av videoinnehåll är förklarande videor och den minst vanliga typen av videor är annonser. 87 % svarade att videor har ökat trafiken till deras webbplats, och 89 % angav att videomarknadsföring hade god räntabilitet.
    • Vilka plattformar är vanligast att marknadsföra på? I toppen av plattformar att dela videoinnehåll på är YouTube (88 %), Facebook (76 %), LinkedIn (66 %) och Instagram (65 %). I botten ligger Snapchat (9 %) och TikTok (15 %). Samma rapport uppger att 96 % av tillfrågade icke-marknadsförare har sett en förklarande video för att lära sig mer om en produkt eller tjänst. Bland dem konsumerades i snitt 16 timmar video i veckan – en ökning på 52 % under de senaste två åren. Dessutom noterades att videoinnehåll var dubbelt så sannolikt att delas med vänner, jämfört med andra typer av innehåll.

Avslutningsvis konstateras att data finns i ofantliga mängder, och mängden bara växer. Trafiken på internet tar 90 000 gb, drygt 80 000 sökningar görs på Google och nästan 3 miljoner mejl skickas – varje sekund. Det gäller därför att använda relevant information för att fatta informerade beslut. Organisationer som vill ligga i framkant av trenderna för 2020 bör undersöka möjligheterna att använda sig mer av molnet och om det går att applicera artificiell intelligens i verksamheten.